inici qui_som
gda_ajuntament gda_full
gda_poblecontactar

logo

Un programa electoral de gestió per a tothom, sense dretes ni esquerres.

24 hores de gestió i transparència al servei de les persones i els drets de ciutadania.

Proximitat, participació, transparència i ciutadania activa.... Innovació, bones pràctiques i gestió professionalitzada i eficaç dels recursos. Volem apostar per un Ajuntament d’Alella al servei de les persones i dels drets de ciutadania, obert 24h / 7 dies / 365 dies l’any (e-administració). Amb personal i tècnics municipals que siguin facilitadors.

Un sistema participatiu, per contribuir a un govern que generi un model de gestió més eficient i de més qualitat.

Per això proposem:

1.Transparència en la gestió, en el pressupost i rendiment de comptes a la ciutadania.

2. Promoure la creació d’un Consell de Ciutadania de consulta i deliberació sobre l’activitat municipal. 

3.Limitació de l’alcalde o alcaldessa a un màxim de dos mandats, per tal de desenvolupar correctament els compromisos establerts en el programa electoral.

 

El més important, les persones amb possibilitats de co-decidir

Al centre de la gestió municipal, han de ser-hi les persones i, especialment, les més desafavorides i les que necessiten major atenció. Sobre les persones ( infants, joves i gent gran ) posarem les nostres prioritats i també en la seva capacitat d’intervenir i de co-decidir a l’Ajuntament.

   

Educació

Serem coresponsables en l’educació dels nostres fills i filles.

Els centres públics d'Alella poden oferir al municipi aules d’informàtica, laboratoris, gimnàs, pistes esportives, sala d’actes, tot una sèrie d’equipaments que poden donar resposta a un munt d’activitats formatives, informatives, lúdiques, esportives, d’acostament a les noves tecnologies que el municipi ha d’oferir a tots els ciutadans. És habitual veure celebrar actes culturals a la biblioteca municipal, però no ho és encara (o mínimament) que aquests actes es facin a les escoles o a l’institut. Fer-los als centres educatius permetria un gran estalvi.

Per això proposem:

Establir convenis amb els centres educatius del municipi que regulin la doble utilització fora de les hores lectives per a fer-ne un ús públic i compensar el dèficit d’equipaments que pateix el poble.

Acabar amb el caos circulatori que es genera en hores d’entrada i sortida escolar a tota la zona d’accés al Bosquet.

El nostre objectiu és augmentar el valor de l’educació, assumir la coresponsabilitat i subsidiarietat de l’Ajuntament, reforçar el suport a tota la comunitat educativa i, en especial, a les AMPES tot exercint un control sobre els ajuts a les famílies sense recursos (beques de menjador, llibres de text, activitats escolars i extraescolars).

Cultura

Farem d’Alella un espai referent i obert per a la cultura.

El desenvolupament cultural i educatiu cal situar-lo en un lloc central, perquè és progrés i desenvolupament econòmic, més enllà del gaudi momentani que pot produir. El pensament és a l'origen de la ciència, de la innovació, de la creació Per tant, l’educació i la cultura són a l'origen de tot. Hem de treballar a tres nivells:


- La producció, tot afavorint que artistes i creadors puguin desenvolupar els seus projectes


- La difusió, amb l'oferta d'exposicions i concerts


- La formació en arts visuals o arts plàstiques per al poble d'Alella per a infants i adults.

Ens marquem dos objectius estratègics que volem assolir per a Alella: un espai de convivència ciutadana i un espai amb una identitat i una singularitat pròpies.

Respecte als projectes existents (creació del Museu del Vi de Can Magarola per posar en valor el patrimoni cultural del nostre poble; construcció de la nova Biblioteca a la Fàbrica de Pintures i del Nou Casal, amb espai polivalent per donar cabuda a una programació d’arts escèniques), si l’Ajuntament disposa dels recursos necessaris, executaríem aquell que rebés el major suport de la ciutadania.

Esports

Ho posarem fàcil per a la pràctica esportiva i organitzarem esdeveniments de projecció.

Entenem l’esport des de les seves vessants educadores, socialitzants i en tant que pràctica indispensable per al desenvolupament harmònic del cos i de la ment a totes les edats. Pels seus beneficis des del punt de vista preventiu, l’Ajuntament ha de crear els mecanismes adients per fer fàcil i accessible a tota la població la pràctica esportiva. És un objectiu irrenunciable.

Gent Gran

Tutelarem la gent gran, no estaran sols.

Oferir una atenció privilegiada a les necessitats de la gent gran, amb especial cura amb els col·lectius més desafavorits. Implementar ajuts directes en els rebuts dels serveis imprescindibles com els de l’aigua, la llum i el gas en els casos de pobresa extrema, amb tutela personalitzada.

Per això proposem: 

Resoldre els problemes d’espai de l’actual Casal d’Avis a Can Gaza, separant els usos dels espais destinats a joves, nens i gent gran. 

Instal·lar parcs de salut als espais públics.

Donarem oportunitats als infants i al jovent.

A Alella manca un espai específic per a menors, adolescents i famílies. Es proposa:

-        La creació d’un Centre obert per a menors 6-18 anys en horari extraescolar en els centres docents del municipi.

-        Instal·lació d’un Rocòdrom per practicar l’escalada ubicat al costat de les pistes d’skate.

-        Espais de trobada per a joves i utilització dels centres docents fora de l’horari lectiu

-        Crear una borsa del voluntariat amb jovent i gent gran; retribuïda amb temps i/o diners.

 

Dones 

Ningú no ha de ser maltractat a Alella.

Eradicació de les violències vers les dones: potenciar la sensibilització social i l’accessibilitat a la informació i orientació, l’atenció i l’acompanyament, així com la prevenció i la coeducació.

Participació de les dones i els grups de dones: facilitar espais de decisió, de visibilitat de la diversitat i dels sabers de les dones, potenciar la construcció de xarxes.

Coresponsabilitat en la vida quotidiana: promoure la sensibilització, facilitar serveis de descàrrega del treball reproductiu i dels treballs de cura (de les persones i de les llars), adaptació d’horaris a la vida quotidiana (conciliació).


Serveis per a tothom:

La convivència serà un procés cívic d’informació, sinèrgies i voluntarietat.

-        Creació del servei de mediació de conflictes, amb l’objectiu d’ajudar a resoldre conflictes entre la ciutadania (a la comunitat de veïns, a l’escola, a la via pública, als nuclis, etc.,).

-        Immigració. Servei d’assessorament per tal de realitzar un acompanyament a la persona nouvinguda.

-        Seguretat i confort : campanyes per millorar la convivència ciutadana, el Civisme, la solidaritat i la prevenció de conductes de risc del jovent. 

-        Cos de voluntariat d’agents cívics.


L’aposta ara, el desenvolupament econòmic

La marca “Alella” tindrà retorn econòmic, polític i social.

Alella necessita projectar la seva “marca”, amb valors d’innovació, qualitat, modernització i serveis en temes d’implantació operativa, reals i de referència arreu de Catalunya i de projecció Europea.

L’esforç s’ha de posar a facilitar les condicions per a la creació de nous llocs de treball i el manteniment dels existents, en base a:

-        Simplificar la regulació i els tràmits al comerç (primer sector que crea ocupació a Alella).

-        Facilitar l’emprenedoria, amb la creació d’un viver d’empreses, i la implantació d’ampla de banda fins a la llar.

-        La promoció dels sectors de potencial creixement: agricultura, turisme, enologia, TIC....

 

Promoció econòmica i Turisme

Des de l’acció turística construirem noves rutes, projectarem Alella al món.

Potenciar la DO d’Alella: el nostre vi és un distintiu de qualitat del nostre poble que cal revaloritzar i promoure. Impuls al món del vi (UTE DO Alella i DO Bages- Priorat). 

Rutes turístiques per les masies d’Alella i el Patrimoni cultural i natural (camí del mig, fonts, barraques de vinya, ruta romana..) Igual que d’altres ciutats europees petites o grans les rutes dels creuers mundials que arriben a Barcelona, tindran a Alella un centre de reconeixement, un altre “port” on els cellers , la gastronomia i l’evolució del comerç serà un fet que construirem.


El Mercat és un actiu de qualitat i servei que transformarem a les seves possibilitats reals..

Pla de promoció i millores per a la revitalització del Mercat Municipal d’Alella.

Simplificació de la regulació i dels tràmits administratius. Promoció de l’oferta comercial competitiva

Banda ampla per a tothom, gratuïta o subvencionada; convertint Alella en un referent de les IP Cities

Creació d’un viver d’iniciatives empresarials mancomunat per promoure l’emprenedoria, fonamentalment per als joves.

 

Agricultura 

Promoure la conservació de les explotacions vitivinícoles con a bé d’interès cultural i patrimoni mediambiental del nostre territori, d’acord amb la pagesia.

Concertar amb el sector les mesures adients per al seu desenvolupament i per la competitivitat de la DO d’Alella en el mercat internacional. 

Concertar la presència de vi de la DO a la carta dels restaurants. 

Afavorir l’agricultura biològica; la distribució i el comerç de proximitat dels productes de l’horta i estudiar com a alternativa el cultiu de vegetals per a producció d’energies renovables.

 

Implementar xarxes de banda ampla.

La banda ampla fins a la llar és fonamental per al futur d’Alella, és necessari desenvolupar xarxes i serveis (TIC) Tecnologies de la Informació i la Comunicació així com la seva aplicació per fer competitiva l’acció del desenvolupament econòmic, per a projectar l’activitat comercial d’Alella, augmentar les possibilitats de relació social, les capacitats de la comunitat educativa, cobrint alhora les necessitats de la salut, la seguretat i del govern local per a un servei digital de 24hores per 7 dies i l’oci. Els usos i beneficis de les noves tecnologies en banda ampla de 30Mbps a 100Mbps han de ser accessibles abans del 2013 per als alellencs independentment del lloc on viuen, tot evitant l’actual “escletxa digital”.


Creació de la Fundació Tecnològica d’Alella.

Constituirem una Fundació de recerca tecnològica i de projecció d’Alella per a atreure més empreses,  investigadors i capital a la població i, per tant, posicionar Alella a nivell estatal i europeu i generar llocs de treball.

 

Hem de preservar el paisatge d’Alella. 

L’expansió urbana d’Alella ja està acomplerta. Ara és el moment de l’ordenació qualitativa i equilibrada del nostre territori. Cal afavorir sòl d’usos productius, per instal·lar i captar empreses. I vincular el nou sòl residencial a operacions de reciclatge de sòl existent o a operacions de creació d’habitatge social.

Cal protegir el nostre entorn natural, amb el protagonisme destacat de la vinya, i posar límits al desenvolupament urbanístic per a garantir la qualitat de vida i la preservació del medi natural.

Gent d’Alella va votar en contra del Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM) perquè el nostre model de poble passa per mantenir el que queda del seu caràcter rural; volem les vinyes, totes les que tenim i més; volem més llocs de treball a Alella; volem apostar pel paisatge, pel comerç i per la tecnologia. Defensem que no podem destruir sòl d’alt valor agrícola per construir habitatges i augmentar els problemes de mobilitat, en una xarxa viària obsoleta.


Per això proposem:

 -  Revisar el POUM i adaptar-lo a la realitat actual: preservar els sòls agrícoles com els de La Serreta i redistribuir en el territori l’oferta d’habitatge social de lloguer.

-   Divisió horitzontal dels habitatges de grans dimensions i reciclatge del sòl urbanitzable.

-   Planificació de les Obres públiques de tot el mandat i presentació prèvia dels projectes a la ciutadania. Proposem:

 

 • Arranjament de la Riera: Fer de la part central de la Riera el gran parc i espai de convivència per a l’organització d’activitats; i resoldre l’accés de vianants a Alella Parc i el tram fins al Masnou.
 •  
 • Rotonda a la sortida de l’autopista seguint el model del Masnou.
 •  
 • Sala d’Exposicions i centre cívic polivalent a Alella de Mar
 •  
 • Parc infantil davant del Sorli

 

Alella a l’Europa 2020 i el món local “ tenim futur, si sabem com és el nostre futur ”.

Volem formar part de l’Europa 2020 como a estratègia proposada per la Comissió Europea per a la reactivació de l'economia de la Unió Europea. L’objectiu és "fer sostenible el creixement inclusiu intel·ligent" amb una major coordinació de les polítiques europees i nacionals-locals”. 

Volem tenir veu en les decisions de la UE sobre l'administració local en temes socials, econòmics, territorials i d'una nou governament en tres punts essencials: 

 • La voluntat i la necessitat d'implicar els governs locals en la construcció d'Europa.
 • Els governs locals han de desenvolupar-se en xarxa amb visió europea.
 • Impulsar el govern multinivell, gestionant tots els diferents nivells de les administracions compartint, no competint.

 Es tracta llavors de conquerir l'espai públic amb més proximitat al territori i a les persones; amb autonomia orgànica i funcional. Recuperant l'espai públic per a la cohesió social dintre d'una societat en xarxa. És evident que els temes globals s'enfronten a les realitats locals. La crisi és global, però l'atur és local.

El món local europeu on la població d’ Alella ha d'estar immersa, i així ho farem amb visió global i actuació participativa local tot partint de la proposta de l'Europa 2020, es reforça en tres punts essencials:

 1. Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la innovació.
 2. Creixement sostenible: promoció d'una economia que faci un ús més eficaç dels recursos, que sigui més verda i competitiva.
 3. Creixement integrador: foment d'una economia amb alt nivell d'ocupació que tingui cohesió social, local i territorial. Treballar, també, perquè el 3% del PIB pugui ser invertit en I+D.
 
Informa't


campanya2015candidatura_2011


CAMPANYA 2007

campanya2007

 

videos

<video_introAlella, la gent.
Gent que viu, batega i porta Alella al cor.


video_mmarzoMercè Marzo.
Una dona d'Alella

 

video_adhesiusHo enganxes?
L'orgull i l'autoestima de ser Gent d'Alella

Revista Gent d'Alella

revista8

“Ara és l’hora”

 La revista núm. 8 publica el programa electoral i la informació sobre la candidatura, a més d’altres articles. El reportatge sobre les urbanitzacions mostra que de les liquidacions dels anys 2011 a 2014,  s’extreu que només s’ha dedicat 590.000 € a millores directes a les urbanitzacions,d’un total de 5 milions  invertits en espai públic sobre una despesa total de 45 milions d’euros. Maig 2015

 

revista7

“El patrimoni el gran valor oblidat” és el tema de portada de la revista març-abril 2015. Alella amb 500 llars sense fibra òptica; les opinions dels joves sobre el poble i les seves necessitats,  i com Gent d’Alella encara les properes eleccions, son altres temes destacats. Març-Abril 2015

 

portada6“Salvem la nostra identitat”, nova revista
Voluntaris i simpatitzants de Gent d’Alella estem distribuint una nova edició de la revista dedicada a les nostres vinyes, a la situació dels Escolapis i als impostos municipals que pagarem el 2015, entre altres temes. Amb un renovat disseny; un tiratge de més de 4.000 exemplars, escrita en català, castellà i anglès, admet publicitat per contribuir al seu finançament. Proposa’ns temes i/o articles, si en vols formar part de l’equip redactor. I dóna’ns la teva opinió per a contribuir a millorar-la. Si vols tenir-la en paper, inscriu-te com a simpatitzant a través d’aquest web o contacta amb nosaltres.
Gener 2015.

 

escolapis

Els Escolapis és el gran tresor amagat d’Alella. Una aproximació en imatges a aquest magnífic recinte que mai hauria d’haver deixat d’estar obert al poble d’Alella. Entra i coneix-lo d’aprop. Abril 2013

 

butlleti3Estem distribuint el tercer número del nostre butlletí independent, on trobareu entrevistes, noticies, opinió i informació sobre Alella, la seva gent, el comerç i les entitats.Destaquem les entrevistes a Josep Bardés i a Mercè Marzo.
Març 2011.

 

bulleti2Alella necessita llocs de treball, equipaments, millor mobilitat i transport, i assegurar-nos la viabilitat econòmica del patrimoni paisatgístic.
Juliol 2010.

 

butlleti1Llegeix les propostes sobre la pagesia, l’urbanisme, els joves, la gent gran, la tecnologia... en el “Monogràfic eleccions municipals 2007”
Maig 2007

 

 

 


com_ser enllacos la_gent   banc_ideaque_diu_la_gent