Programa electoral

Un programa de govern participatiu. Pel nostre poble.

Seguretat

No és una part del programa electoral. És un projecte de Seguretat per al poble i el que busquem és que pugui tenir continuïtat per a qualsevol partit que surti si GdA no té aquesta oportunitat.

És un tema suficientment important com per no jugar-hi. Volem ajudar al poble i ens postulem per participar si ens deixen, independentment que sortim escollits o no. En aquest sentit sol·licitem/ oferim un PACTE MUNICIPAL PER A LA SEGURETAT.

Els punts que considerem importants en Seguretat:

1- Àmbit Institucional: 

-Pla de Seguretat Local, definint el model de Seguretat que volem per a Alella

-Crear una Comissió de Seguretat on estigui representat l’Ajuntament, els Representants dels cossos de policia que intervinguin en la zona i la ciutadania.

-Ser transparents en les dades per a que tothom pugui tenir accés.

-Revisió de tots els sistemes de seguretat electrònica, dels Plans d’Autoprotecció, plans electrònic, estudi de mesures per a la Prevenció d’Incendis Forestals, detecció de Zones considerades no segures,…

2- Potenciar la nostra policia Local: 

– Reforçant la seva formació i reconeixement

-Establint mínim un grup de 3 persones per torn

-Incorporar figures de seguretat, amb reforç a la policia local amb ajuda dels veïns.

3- Àmbit ciutadania:

– Fer partícip a la ciutadania i part activa dels projectes.

– Realitzar campanyes de promoció d’hàbits segurs.

-Xerrades i/o tallers d’Assessoria en Seguretat.

-Convertir Alella en una població intel·ligent i conseqüentment més segura:

-Il·luminació nocturna intel·ligent. Reducció de despesa i augment de la Seguretat.

-Regulació del tràfic en funció de la càrrega viària instantània, donant preferència als carrers més concorreguts.

-Control d’accessos intel·ligents en determinades zones i barris.

Medi Ambient – Urbanisme

1- Proposar replantejar l’estudi dels projectes futurs d Alella, impulsant la participació ciutadana i de la resta de grups polítics municipals.
Revisar els temes de la Serreta, La Miralda, Can Comulada i La Riera, entre altres.

2- Treballar el manteniment preventiu al Poble: Proposta de nova App per incentivar la participació ciutadana continua per entre tots participar en detectar les zones que requereixen d’ Intervencions necessàries.

3- Control i actuació sobre vivendes buides per controlar les desocupacions i evitar tenir vivendes poc o gens mantingudes, que poden donar lloc a propietats que cada cop estiguin en mes mal estat.

4- Incentivar el reutilitzar espais i terrenys buits o vivendes desocupades per apostar mes per l’ aprofitament dels espais de forma mes sostenible i no tant per pensar en fer noves construccions.

5- Crear un projecte de paisatgisme  per preservar l’ estètica que volem pel poble.

6- Analitzar quines zones dins el casc urbà, poden comportar problemes d’ incendis, per tal de planificar actuacions de prevenció tant per part de l’ Ajuntament com dels particulars.

7- Pla: Alella recicla
Fomentar el reciclatge al poble, encara mes, incorporant- ho dins les escoles. I buscar activitats que puguin millorar la vida dels alellencs en relació al medi ambient

8- Donar nous usos a les zones verdes i agrícoles, amb un aprofitament social i econòmic pel poble i preservar l espai de les vinyes

9- Estudiar el pla de protecció d animals, incloent veterinaris del poble, grups animalistes i grups de persones amb fòbies, per poder tenir tots els punts de vista i preservar i protegit tant els animals com les persones.

Esports i Cultura

1- Apropar l’esport a tots el veïns d’ Alella cobrint totes les necessitats de petits, joves, adults i sèniors.

2- Fomentar l’esport com una forma de cultura i compromís des de la infància, diferenciant –lo de les activitats extraescolars.

3- Potenciar la incorporació de la dona al món de l’esport, tant en qüestions d’activitat com en qüestions de gestió.

4- Creació d’una zona d’equipaments esportius a l’aire lliure, familiar i dinamitzador de la convivència local.

5- Potenciar els esports relacionats amb el mar. Obrir Alella al mar.

6- Crear una exposició permanent de la història d’Alella: passat, present i futur. Potenciar exposicions d’artistes de la zona.

7- Estudiar com rendibilitzar al màxim les noves instal·lacions del Casal: Cinema, Teatre, Música, … tant a nivell d’espectacles com de formació i ensenyança.

8- Participar en la “Xarxa de Viles del Llibre de Catalunya” per a difondre la cultura literària.

9- Fundació Alella Lab: Innovació per a apropar la població a la societat del coneixement.

10- Estudiar el projecte de la Biblioteca nova, amb la participació de la ciutadania.

.

Serveis Socials

1- Previ anàlisi, realitzar i desviar pressupostos d’altres partides menys importants cap a la població amb pocs recursos socials i amb perill d’exclusió social, com ara la gent gran, per a promocionar activitats i acompanyaments per a aquest col·lectiu.

2- Apropar-se a la gent gran per conèixer les seves necessitats i treballar conjuntament amb establiments del poble d’Alella per desenvolupar serveis adaptats i especialitzats, amb la finalitat d’arribar a acords evitant situacions de precarització i exclusió econòmica, jurídica, cultural o d’estatus social. Gestionar diferents serveis com menjadors, serveis de bugaderia, activitats diverses, per que aquest col·lectiu no se senti abandonat i puguin relacionar-se socialment i per tant estar acompanyats.

3- Treballar per la gent en situació d’exclusió social evitant deficiències dels procediments, fomentant la col·laboració entre empreses, veïns i ajuntament d’Alella.

4- Crear borsa de treball per a la inclusió laboral de persones amb discapacitats físiques i intel·lectuals.

Joventut

1- Biblioteca:
Una nova Biblioteca amb espais per estudiar.
Ampliar l’oferta horària de la Biblioteca: matins i tardes, més Caps de Setmana. Evitarem així que els nostres joves hagin de marxar a estudiar a pobles del voltant o a les universitats quan ho poden fer en la seva població.

2- Camps esportius:
Camps esportius oberts durant el Cap de Setmana.
Poliesportiu amb millors condicions.

3- Impulsar un Consell de Joves: Sembla que Alella no valori la joventut
Facilitar pràctiques en empreses i acompanyar en la inserció en el món laboral.
Espais per joves més actius.
Fomentar cursos per a joves: monitors de lleure, manipulació d’aliments,capacitació professional, …

4- Oci i cultura:
Habilitar sales de concerts, teatre i espais municipals per assajar amb grups, bandes amateurs.
L’oci nocturn ha d’ampliar horari per evitar que la gent d’Alella fugi cap a d’altres zones.

Comerç, turisme i festes locals

1- Buscar sinèrgies entre sector del turisme i el comerç local, per promocionar la marca Alella.
2- Revisió de l’actual projecte de festes populars: ubicacions, format, pressupost, …
3- Potenciar el mercat municipal i els comerços per evitar que els Alellencs marxin a d’altres poblacions a comprar.

Veure o descarregar el document (PDF)